Toelichting Privacyreglement

Bedrijfsarts Management werkt voor klanten waarbij het overgrote deel van haar dienstverlening bestaat uit het detacheren van bedrijfsartsen binnen de maatwerkregeling en (de transitie naar) “Eigen Regie”. Bedrijfsarts Management begeleidt naar “Eigen Regie” en pakt een initiërende en coachende rol om te komen tot integraal verzuim- en gezondheidsmanagement. Versterken van leiderschap en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de sleutels tot succes. Bedrijfsarts management staat voor vitaliteit en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen.

Bij de uitvoering van onze dienstverlening, worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer u op het spreekuur van een van onze bedrijfsartsen ben geweest, u weleens door ons bent gekeurd of indien u als werkgever gegevens van uw werknemers aan ons verstrekt. Mogelijk vraagt u zich af wat er met die persoonsgegevens gebeurt, wie er toegang heeft tot de persoonsgegevens en hoe de persoonsgegevens worden beveiligd. Antwoord op deze vragen vindt u in het privacyreglement van Bedrijfsarts Management. In deze toelichting op het privacyreglement, geven we u antwoord op de meest voorkomende vragen over ons privacyreglement en de verwerking van persoonsgegevens binnen Bedrijfsarts management.

Welke informatie vind ik in een privacyreglement?

Een privacyreglement is een informatief document waarin we aan u toelichten hoe wij binnen Bedrijfsarts Management omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt in het privacyreglement onder meer lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en hoe wij de persoonsgegevens beveiligen tegen verlies en diefstal. Daarnaast heeft de betrokkene – dat is de degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt – een aantal rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Zo mag hij bijvoorbeeld een verzoek doen om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. Ook kan de betrokkene een verzoek indienen tot correctie of wijziging van zijn persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Afhankelijk van de relatie die u met ons hebt, verwerken we van u bepaalde persoonsgegevens.

Indien uw werkgever klant is van Bedrijfsarts Management, worden persoonsgegevens van u verwerkt door onze organisatie als wij zorg aan u verlenen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u het spreekuur van de bedrijfsarts bezoekt of indien u door ons wordt gekeurd.

Tot de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken behoren onder meer uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Daarnaast verwerken wij gegevens over uw gezondheid indien wij zorg aan u verlenen of hebben verleend.

Naast persoonsgegevens over werknemers aan wie wij zorg verlenen, verwerken wij ook persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen verrichten. Ook van sollicitanten verwerken wij persoonsgegevens om de sollicitatieprocedure goed te kunnen laten verlopen. U kunt hierover meer lezen in ons privacyreglement.

Waar worden uw gegevens bewaard?

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden door onze professionals opgeslagen in uw persoonlijke arbeidsgezondheidskundige dossier, dat digitaal wordt opgeslagen in softwareapplicaties die speciaal zijn ontwikkeld en ingericht voor het bewaken en bevorderen van werk, gezondheid en vitaliteit. Deze softwareapplicaties zijn goed beveiligd tegen verlies en diefstal van uw gegevens, zodat een veilige verwerking van uw persoonsgegevens kan worden gegarandeerd.

Welke personen binnen Bedrijfsarts Management mogen uw gegevens inzien?

De systemen waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn zodanig ingericht dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van de zorgverlening aan u, zijn toegankelijk voor uw behandelend bedrijfsarts en personen die rechtstreeks bij de zorgverlening aan u betrokken zijn. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden ingezien door de vaste vervanger van uw bedrijfsarts (indien aan de orde) en mag de bedrijfsarts uw dossier overleggen met een collega bedrijfsarts indien dit nodig is voor een goede zorgverlening aan u.

Welke gegevens over u worden aan derden verstrekt?

In principe worden door ons geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt. Het kan echter voorkomen dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan de wet te voldoen. In dat geval kunnen we bepaalde persoonsgegevens met derden delen. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgeving op het gebied van privacy. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens van u verstrekken aan uw werkgever in het kader van uw verzuimbegeleiding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een terugkoppeling van de bedrijfsarts, die de werkgever nodig heeft voor uw re-integratie. Ook aan het UWV dienen we onder omstandigheden persoonsgegevens van u te verstrekken, bijvoorbeeld gegevens die het UWV nodig heeft om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Indien er geen wettelijke grondslag bestaat die ons verplicht om persoonsgegevens van u aan een derde te verstrekken, zullen wij slechts persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen met uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de bedrijfsarts toestemming geeft om uw persoonsgegevens te delen met een andere zorgprofessional in het kader van een interventie (zoals een psycholoog).

Kan ik de informatie over mijzelf inzien of informatie laten corrigeren?

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt inzage vragen in uw persoonlijk arbeidsgezondheidskundig dossier. Ook kunt u een verzoek indienen om een overzicht te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u een verzoek om wijziging van uw persoonsgegevens indienen als de gegevens die wij van u verwerken volgens u niet kloppen. In het privacyreglement van Bedrijfsarts management is beschreven hoe u een verzoek om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt doen. In het privacyreglement is daarnaast opgenomen welke andere rechten u heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons privacyreglement raadplegen. Deze kunt u vinden op deze website. In dit reglement staan contactgegevens opgenomen die u kunt gebruiken als u na het lezen van het privacyreglement nog vragen hebt.

Deze Toelichting op het Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2019