Privacyreglement

Inleiding
Verwerking van persoonsgegevens door Bedrijfsarts management

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Bedrijfsarts Management B.V. (“ Bedrijfsarts Management”) bij de uitvoering van de dienstverlening op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Bedrijfsarts Management werkt voor klanten waarbij het overgrote deel van de dienstverlening bestaat uit detacheren van bedrijfsartsen binnen de maatwerkregeling en (de transitie naar) “Eigen Regie1”. Hierbij is de insteek van klanten vaak erop gericht om hun verzuimkosten en –percentages omlaag te brengen. Bedrijfsarts Management wil bedrijven begeleiden naar “Eigen Regie” en pakt een initiërende en coachende rol om te komen tot integraal verzuim- en gezondheidsmanagement. Versterken van leiderschap en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de sleutels tot succes. Bedrijfsarts management staat voor vitaliteit en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Dit betekent onder andere dat Bedrijfsarts management :

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Bedrijfsarts Management worden verwerkt.

De bedrijfsartsen van Bedrijfsarts Management verwerken als zorgverleners – onder de (eind)verantwoordelijkheid van Bedrijfsarts Management - persoonsgegevens van werknemers van klanten van Bedrijfsarts Management. De wet verplicht hen om deze gegevens te verwerken: van iedere werknemer aan wie zorg wordt verleend, dient de bedrijfsarts een arbeidsgezondheidskundig dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens, waaronder persoonsgegevens, van de werknemer opgeslagen. In dit privacyreglement lichten wij u toe hoe wij in dit kader omgaan met de persoonsgegevens van de werknemers aan wie wij zorg verlenen. Dat doen we in Deel A van dit privacyreglement.

Naast persoonsgegevens van werknemers van onze klanten verwerken wij binnen onze organisatie ook een aantal andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. In deel B leggen wij uit hoe wij omgaan met deze andere groepen van persoonsgegevens.

Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin u onder meer leest hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en bij wie u terecht kunt met vragen over dit privacyreglement. Dit privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van Bedrijfsarts Management .

DEEL A
Persoonsgegevens die worden verwerkt

De bedrijfsartsen van Bedrijfsarts Management verwerken als zorgverleners de volgende persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens, waaronder:
  NAW gegevens;
  E-mailadres;
  Telefoonnummer;
  Geboortedatum;
  Geslacht;
  Verpleegadres van de zieke werknemer.
 • Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

Gezondheidsgegevens, zoals de datum van ziekmelding werknemer, datum van herstelmelding, vermoedelijke duur van het verzuim, of sprake is van één van de vangnetbepalingen uit de Ziektewet, of de werknemer valt onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, of een zieke werknemer betrokken is geweest bij een verkeersongeval en gezondheidsgegevens die worden verzameld via vragenlijsten die de werknemer invult in het kader van preventieve zorgverlening;

Medische gegevens die de bedrijfsarts verwerkt over uw gezondheid welke vallen onder het medisch beroepsgeheim en die nodig zijn voor de beoordeling van uw arbeids (on)geschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie, zoals de aard en oorzaak van de ziekte en de voortgang van de behandeling, alsmede die nodig zijn voor het kunnen verlenen van preventieve zorg aan de werknemer;

Burgerservicenummer.

Doeleinden

De bedrijfsartsen van Bedrijfsarts Management verwerken onder de (eind)verantwoordelijkheid van Bedrijfsarts Management bovengenoemde persoonsgegevens om de dienstverlening aan klanten van Bedrijfsarts Management te kunnen uitvoeren op het gebied van de maatwerkregeling, zoals bepaald in artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet en de voorschriften vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Tevens kan de bedrijfsarts persoonsgegevens verwerken in het kader van integraal gezondheidsmanagement, arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratie, interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken, keuringen, en vaccinaties. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden, voor zover dit op grond van de privacy wet- en regelgeving is toegestaan. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn het opstellen van rapportages, zoals verzuimoverzichten en groepsrapportages of (verzuim)statistieken. Daarnaast doen wij onderzoek ter verbetering van onze zorgverlening aan werknemers. Onderzoek vindt uitsluitend plaats met geanonimiseerde gegevens die niet te herleiden zijn tot een persoon. De rapportages en statistieken voor een werkgever of diens medezeggenschapsorgaan bevatten uitsluitend gegevens op groepsniveau en bevatten geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individu.

Bedrijfsarts Management zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Grondslag

De bedrijfsartsen van Bedrijfsarts Management verwerken de persoonsgegevens omdat zij daartoe wettelijk zijn verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast zijn de bedrijfsartsen verplicht de persoonsgegevens te verwerken op grond van de contractuele verplichtingen tussen werkgevers en Bedrijfsarts Management . De bedrijfsartsen van Bedrijfsarts Management verwerken enkel die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het aanleggen van een arbeidsgezondheidskundig dossier.

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg gebruiken de bedrijfsartsen van Bedrijfsarts Management het Burgerservicenummer van werknemers van klanten met het doel te waarborgen dat de in het kader van de verlening van zorg te verwerken persoonsgegevens op die cliënt betrekking hebben.

De bedrijfsarts krijgt pas de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens van werknemers van de klanten van Bedrijfsarts Management, op het moment dat de wet de bedrijfsartsen van Bedrijfsarts Management verplicht om deze persoonsgegevens te gaan verwerken en deze in een arbeidsgezondheidskundig dossier op te nemen. Dat is het moment waarop de bedrijfsarts zorg gaat verlenen aan een werknemer. Indien er géén zorg wordt verleend, krijgt de bedrijfsarts van Bedrijfsarts Management niet de beschikking over persoonsgegevens van werknemers. Via de software waar wij en onze klanten mee werken in het kader van de uitvoering van integraal gezondheidsmanagement, is gewaarborgd dat de bedrijfsartsen vóórdat sprake is van een wettelijke grondslag niet kunnen beschikken over de noodzakelijke persoonsgegevens.

Naast bovengenoemde wettelijke- en contractuele verplichtingen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaren wij tot 15 jaar na beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever of na de beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en Bedrijfsarts Management.

In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens langer dan 15 jaar bewaren. Bedrijfsarts Management conformeert zich daarbij aan de algemene richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van medische gegevens van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst.

Met inachtneming van de KNMG-richtlijnen gelden samengevat de volgende uitgangspunten bij het bewaren en verwijderen van medische gegevens:

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van 15 jaar nadat:

- U uit dienst bent getreden bij uw werkgever;

- Ons dienstverleningscontract met uw werkgever eindigt;

- U overlijdt.

 • Indien sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, bewaren wij uw persoonsgegevens, afhankelijk van de stof waaraan u bent blootgesteld, 30 of 40 jaar nadat u uit dienst bent getreden bij uw werkgever, onze dienstverleningscontract met uw werkgever is geëindigd of u bent overleden.
 • Nadat u uit dienst bent getreden of nadat ons dienstverleningscontract met uw werkgever is geëindigd, kunnen wij een verzoek ontvangen om uw persoonsgegevens over te dragen aan uw nieuwe bedrijfsarts of arbodienst. In dat geval dragen wij uw persoonsgegevens die verband houden met lopende ziektegevallen over aan uw nieuwe bedrijfsarts of arbodienst, waarna wij deze gegevens niet langer bewaren. Persoonsgegevens die uitsluitend verband houden met afgesloten ziektegevallen bewaren wij gedurende de wettelijke termijn van 15 jaar, dan wel 30 of 40 jaar indien sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 • In afwijking van de gevallen genoemd onder A t/m C, bewaren wij uw persoonsgegevens langer indien de wet ons verplicht om uw gegevens langer te bewaren of indien het langer bewaren van uw persoonsgegevens voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Daarnaast kunnen wij met uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Hieronder lichten wij toe in welke gevallen wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan derden.

Uw werkgever

Wij mogen slechts de volgende (persoons)gegevens aan uw werkgever verstrekken:

 • De werkzaamheden waartoe u niet meer of nog wel in staat bent (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat u nog kan doen);
 • De verwachte duur van het verzuim;
 • De mate waarin u arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat u nog kunt doen);
 • Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die uw werkgever voor uw re-integratie moet treffen.

Voordat wij bovengenoemde gegevens aan uw werkgever verstrekken, wordt u geïnformeerd over de inhoud van de informatie die wij aan uw werkgever verstrekken.

Alle mogelijke overige gegevens die wij van u verwerken vallen onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts en worden niet aan uw werkgever verstrekt, tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt. U ondertekent daarvoor een machtiging die in uw arbeidsgezondheidskundig dossier dat de bedrijfsarts bijhoudt wordt opgeslagen.

De verzuimoverzichten of groepsrapportages die wij aan uw werkgever kunnen verstrekken, zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens.

Interventiepartijen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling of arbeidsgezondheidskundige begeleiding, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Het kan bijvoorbeeld gaan om een fysiotherapeut of psycholoog naar wie u in overleg met de bedrijfsarts wordt doorverwezen in het kader van uw re-integratie. Wij verstrekken aan dergelijke interventiepartijen alleen persoonsgegevens voor zover deze personen BIG geregistreerd zijn.

Het UWV

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (‘UWV’) voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening van het UWV op grond van de Wet SUWI. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een WIA-uitkering aanvraagt. De bedrijfsarts verstrekt dan onder meer een actueel oordeel over uw ziekte en medische gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzekeringsarts van het UWV om uw medische situatie te beoordelen.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Wij zijn wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ten behoeve van wetenschappelijke en statistische doeleinden. De gegevens die wij doorgeven zijn niet herleidbaar tot een persoon en wij geven dus geen persoonsgegevens van u door aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Partijen waarmee wij samenwerken voor wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden

Voordat wij onderzoek met uw gegevens doen, anonimiseren wij uw persoonsgegevens zodat deze niet meer tot u te herleiden zijn. Indien wij in het kader van een onderzoek samenwerken met derde partijen, verstrekken wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens aan deze derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek. Persoonsgegevens worden in dit kader nimmer aan derden verstrekt.

 

DEEL B
Gegevens van bezoekers van de website van Bedrijfsarts.info
Categorieën van persoonsgegevens

Indien u een bezoek brengt aan onze website en via het contactformulier een vraag stelt of ons om informatie verzoekt, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functie.

Doeleinden

Bedrijfsarts Management verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen beantwoorden van uw vraag/klacht;
 • Het kunnen verwerken van uw opmerking;
 • Het aan u kunnen toesturen van gevraagde informatie;
 • Het verwerken van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief en het u kunnen toesturen van onze nieuwsbrief.

Grondslag

Indien u ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Bedrijfsarts Management een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek.

Indien u zich wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw persoonsgegevens enkel met uw expliciete toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd nadat uw verzoek of vraag is beantwoord, uw opmerking is verwerkt of u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Gegevens van leveranciers van goederen en diensten aan Bedrijfsarts Management

Categorieën van persoonsgegevens

Indien Bedrijfsarts Management een zakelijke relatie aangaat met een leverancier, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Zakelijk adres en woonplaats;
 • Functie;
 • Naam van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • KVK-nummer en/of BTW nummer (indien van toepassing);
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing).

Doeleinden

Bedrijfsarts Management verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van facturen;
 • Het onderhouden van het zakelijk netwerk van Bedrijfsarts Management.

Grondslag

Bedrijfsarts Management verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn. Overige persoonsgegevens zullen worden verwijderd na beëindiging van de relatie met onze leveranciers.

Gegevens van medewerkers van Bedrijfsarts Management

Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers. De verwerking van deze gegevens laten we buiten beschouwing in dit privacyreglement. Op het moment van indiensttreding leggen wij aan onze medewerkers uit hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Gegevens van sollicitanten

Categorieën van persoonsgegevens

Als u bij Bedrijfsarts Management solliciteert, verwerkt Bedrijfsarts management de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Emailadres;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer.
 • Inschrijving BIG register (indien van toepassing).

Doeleinden Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:

 • Het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;
 • Het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd.

Grondslag

Indien u bij ons solliciteert, heeft Bedrijfsarts Management een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen vier weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Verwerking persoonsgegevens voor commerciële communicatie

Categorieën van persoonsgegevens

Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken voor het toesturen van informatie over onze dienstverlening. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Emailadres.
Doeleinden

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om gericht commerciële berichten te kunnen versturen naar (potentiële) klanten om informatie te verstrekken over de diensten en producten van Bedrijfsarts Management .

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van commerciële communicatie van Bedrijfsarts Management .

Grondslag

Indien u klant van Bedrijfsarts Management bent hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om commerciële berichten aan u te verzenden. Wij vinden het belangrijk om onze klantrelaties goed te onderhouden en onze klanten te voorzien van relevante informatie.

Wij zullen aan potentiële klanten alleen commerciële berichten verzenden nadat wij hiervoor van hen uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • De klant geen relatie meer heeft met Bedrijfsarts Management;
 • Een potentiële klant zijn uitdrukkelijk toestemming heeft ingetrokken voor het mogen verzenden van commerciële berichten;
 • U zich heeft afgemeld voor het ontvangen van commerciële communicatie van Bedrijfsarts Management.
DEEL C
Beveiliging

Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Bedrijfsarts Management treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Anders dan vermeld in deel A, verstrekt Bedrijfsarts Management actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien Bedrijfsarts Management wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Bedrijfsarts Management daarvoor altijd voorafgaand toestemming verkrijgen van u, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

Uw rechten

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

 • Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;
 • Wissen van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:
 • de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt;
 • u ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er geen reden is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken;
 • de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing;
 • de persoonsgegevens door ons niet verwerkt hadden mogen worden (‘onrechtmatige verwerking’);
 • de wet ons verplicht om de persoonsgegevens te wissen
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:
 • U bent van mening dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn. Totdat de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel zijn aangepast of aangevuld, zullen wij deze persoonsgegevens niet gebruiken;
 • Wij hadden de persoonsgegevens niet mogen verwerken, maar u wilt niet dat wij uw persoonsgegevens (volledig) wissen.
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u wilt nog gebruik kunnen maken van deze gegevens voor instellen van een claim of het starten van een juridische procedure;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens en wij hebben dit bezwaar nog niet beoordeeld.
 • Als er een beperking rust op de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens slechts verwerken met uw toestemming. Voordat de beperking wordt opgeheven, stellen wij u daarvan op de hoogte.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Wij verstrekken u een kopie in een gangbaar formaat dat bruikbaar is als u de gegevens bijvoorbeeld wilt overdragen aan een andere dienstverlener, zoals een andere arbodienst. Indien dit voor ons technisch mogelijk is en u dit wenst, kunnen wij de persoonsgegevens rechtstreeks doorzenden naar uw nieuwe dienstverlener.

  U heeft tevens het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, verzoeken wij u om aan ons toe te lichten waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachtenregeling – waar kunt u terecht met klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op onze website. Onze klachtenregeling is van toepassing. De kunt u raadplegen via Deze website.

Cookies

Bedrijfsarts Management maakt op haar website gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Bedrijfsarts management op haar website plaatst.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement, onze cookieverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsarts Management , dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsarts Management B.V.

T.a.v. A van Loon, betreft Gegevensbescherming

Post- en bezoekadres:
Sloterweg 303
1171 VC  Badhoevedorp.
Telefoonnummer: 020-2460402
E-mailadres: info@bedrijfsarts.info

 

Inwerkingtreding van het privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2019.